Premiová zdravá výživa Odhalte moudrost přírody!
  • Bez lepku
  • Bez laktózy
  • Bez rafinovaných cukrů
  • Bez konzervantů
  • Bez barviv
  • 100% veganské
  • Bez GMO
  • BIO certifikováno

Soutěž s Iswari a zalelťte si s indickou bohyní Iswari do teplých krajin!

Soutěž s Iswari a zalelťte si s indickou bohyní Iswari do teplých krajin!17.9.2018

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Zaleť si s indickou bohyní Iswari do teplých krajin“

(dále jen „pravidla soutěže“)

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a závazných pravidel soutěže s názvem „ZALEŤ SI S INDICKOU BOHYNÍ ISWARI DO TEPLÝCH KRAJIN“ (dále jen „soutěž“), v níž účastníci hrají o letenku (či více letenek) do celkové hodnoty 10.000 Kč (vč. DPH). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Soutěž se koná na sociální síti Facebook, konkrétně na facebookové stránce Iswari Superfood, s.r.o. https://www.facebook.com/iswarisuperfood/  (dále jen „facebooková stránka“), a Instagram, konkrétně v rámci instagramového profilu společnosti Iswari Superfood, s.r.o. - https://www.instagram.com/iswari.cz.

 

 

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Iswari Superfood, s.r.o., Jeronýmova 420/23, 397 01, Písek, IČ: 24768073, DIČ: CZ24768073. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172704.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována, vyhodnocována nebo jakkoliv spojena s provozovatelem sociální sítě Facebook či Instagram. Provozovateli Facebooku a Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže.

Společnost Facebook Inc. je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 17. 9. 2018 do 15. 11. 2018 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Soutěž se koná na sociální síti Facebook, a to na facebookové stránce spravované pořadatelem a Instagram.

Účast v soutěži je dobrovolná.

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a s doručovací adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní Facebook účet a je fanouškem facebookové stránky “Iswari Superfood, s.r.o.” nebo která je uživatelem sociální sítě Instagram, má po celou dobu soutěže aktivní Instagram účet a je fanouškem instagramové stránky “iswari.cz“ (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

- Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/legal/terms/update a www.facebook.com/policies. V případě zániku facebookového účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.

4. SOUTĚŽNÍ PRINCIP A PODMÍNKY

Organizátor vloží na facebookovou stránku soutěžní status v tomto znění:

"Kup si produkt od značky Iswari Superfood a zaleť si s indickou bohyní Iswari do teplých krajin! Stačí, když do 15. listopadu 2018 nasdílíš na Facebook nebo na Instagram fotku, jak snídáš s Iswari a my Ti proplatíme letenku v hodnotě 10 000 Kč (vč. DPH). Nezapomeň fotku označit #Iswarisoutez2018! Podrobnosti soutěže najdeš na www.iswari.cz."   

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo označí facebookovou nebo instagramovou stránku Iswari Superfood, s.r.o. “To se mi líbí” (pokud již tak v minulosti neučinil) a vloží soutěžní příspěvek fotku s označením #Iswarisoutez2018, kde se vyfotí s produktem Iswari nebo jak jej jí.

5. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE A PŘEDÁNÍ VÝHRY

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 16. 11. 2018 formou náhodného výběru vítěze a následného zveřejnění výsledků na facebookových stránkách a přímým kontaktem výherce.

V soutěži bude vylosován 1 výherce, kterému společnost Iswari proplatí letenku (či více letenek) do celkové hodnoty 10.000 Kč (vč. DPH). Letenku/letenky proplatí společnost Iswari Superfood, s.r.o. po zaslání její elektronické verze nebo skenu, musí být koupena do konce roku 2018, čas letu není omezen. Letenka bude proplacena na základě smlouvy mezi Iswari Superfood. s.r.o. a výhercem.

K informování výherce dojde prostřednictvím soukromé zprávy, kde bude výherce vyzván ke sdělení svých kontaktních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email.

Pokud vítěz nebude do pěti dnů od oslovení Pořadatelem prostřednictvím soukromé zprávy reagovat (potvrzení nebo odmítnutí výhry osloveným vítězem), výhra propadá.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výhry. Výhru nelze reklamovat.

6. SOUHLAS S PRAVIDLY

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zapojením se do soutěže účastník schvaluje tato pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži soutěžící výslovně potvrzuje, že jeho účastí v soutěži nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník soutěže zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje.

Soutěžící uděluje zveřejněním své odpovědi na soutěžní otázku souhlas se zpracováním jím poskytnutých údajů, a to konkrétně: jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo (dále jen "osobní údaje"). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Soutěžící výslovně prohlašuje, že svoje fotografie a texty na facebookových a instagramových stránkách zveřejnil sám k jejich zpřístupnění ostatním účastníkům soutěže, případně návštěvníkům facebookových a instagramových stránek.

Zveřejněním fotografie na facebookové a instagramové stránky soutěžící poskytuje nevýhradní licenci k užití této fotografie Pořadateli, ke všem způsobům jejího užití v rozsahu neomezeném. Soutěžící prohlašuje, že je autorem fotografie a že je tedy nositelem všech autorských práv.

Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce prostřednictvím elektronických médiích.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní Facebookový profil). Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporují pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

Výhru z této soutěže nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neodpovídá za doručení soukromé zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, která je odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně nebo elektronicky ve formě dodatku ke stávajícím pravidlům.

Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 

Proč nakupovat u nás?

icon

Ke každé objednávce dárek, zdarma vzorek našich produktů.

icon

Nad 1.000 Kč neplatíte poštovné a balné!

icon

Zboží přímo od českého výrobce.

Klub Iswari

Staňte se ještě dnes členy Klubu Iswari a čerpejte výhody!

Mám zájem o členství

Velkoobchodní objednávky

Chci vědět více

Heuréka ověřeno
zákazniky

ISWARI PODPORUJE
NADACI VICENTE FERRER

Nahoru